Hoppa till innehåll

Pedagogisk utveckling

Språk är människans främsta redskap för att kommunicera, förstå och fungera med andra, och det personliga modersmålet är nyckeln till ett fungerande språk.
I form av seminarier, föreläsningsserier och workshops erbjuder Kpedia fortbildning för ämneslärare liksom handledning till ledningsfunktioner inom grundskolans modersmålsverksamheter.

Lgr22 har nu varit det centrala styrdokument för grundskolan i ett par läsår och det kan finns all anledning att uppdatera och fördjupa den didaktiska förståelsen av ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav, liksom konkretisering av värdegrunduppdraget.
Hur går kunskapsutveckling egentligen till, hur skapar man en god utvecklingskultur och vad menas med motivation och progression?

Pedagogik är att bereda jorden, så och ge näring
och se hur kunskap växer.

Fortbildning för modersmålslärare
Kpedia erbjuder föreläsning och handledning för modersmålslärare,
Vi arbetar alltid kundanpassat, därför är det viktigt att få lyssna in era förutsättningar och behov.
Från 2024 är riktpris för heldagsseminarium 19.500:- ex moms, 12.000:- för halvdag.

Läroplan, kursplan och pedagogisk planering

Seminarium med kombination av föreläsningar, övningar och gruppsamtal, för förståelse av
kursplanen, kopplat till praktiska och tydliga koncept och mallar.
Ett starkt fokus på betygskriterier, kunskap och bedömning, för professionalisering och större likvärdighet.
Syftet är att varje lärare ska bli tydligare, bättre strukturerad och med en starkare förankring
i styrdokumenten samt att säkerställa förutsättningarna för gott samarbetet med övriga undervisande lärare och hemmet. 

Motivation, progression och kunskapsutveckling – att lyckas full ut med uppdraget.

Skolan har stora utmaningar idag, och undervisning i modersmål är inte undantaget. Trots de bästa intentioner och stort engagemang kan vi uppleva att det goda resultatet uteblir.
Hur skapar man en miljö där motivationen växer, och hur bygger vi progression?
Om vi sätter samman det modern neuroforskning visar oss med beprövad pedagogik, och dess utom våga utmana oss själva som pedagoger, att gå en lite annan väg, att själva bli vårt bästa… ja, vad är alternativet?

Kpedia har de senaste åren arbetat med praktisk, pedagogisk tillämpning av teoretisk förståelse av kunskapsutveckling, motivation, progression och strategisk utveckling. I seminarieform tar vi oss an dessa utmaningar.

Värdegrund, demokratiuppdrag och värdepedagogik
i mångkulturella miljöer.

Läroplanen ger uppdrag att undervisa och fostra i demokratisk anda, men vad
menas med begreppen och hur ska uppdraget förstås och förverkligas?
I seminarieform definieras begrepp som värdegrund, livsåskådning,
förhållningssätt, demokrati mm. som leder till en hållbar värdepedagogik.
Vi prövar också modeller för värderings- och demokratiövningar, liksom att träna
och förändra förhållningssätt.

Anmäl intresse – begär offert

LGR 22 –
Moment som är aktuella;

 • Översikt;
  struktur, innehåll, fokus och avsikter.
 • Närläsning av ämnets syfte, centrala innehåll
  och betygskriterier. 
 • Motivationens ABC.
 • Progression, långsiktig plan.
 • Formativ och summativ bedömning.
 • Betyg och bedömningsarbete.
 • Pedagogisk planering inkl. mallar.

Värdegrund –
Moment som är aktuella;

 • Närläsning av uppdragsbeskrivningen
 • Begreppsdefinitioner
 • Demokrati – skolpraktik och samhällsuppdrag
 • Värdepedagogik;
  Förmedla, Fostra, Förankra och Främja
 • Mål och metodik
 • Lärares yrkesetik
 • Likabehandlingsarbete