Hoppa till innehåll

Idéplattform

Ledarskap
Att leda är att interagera med andra med en avsikt. Med det följer ansvar, ansvar när det gäller intentioner och metoder, men också ansvar för resultat. Allt en ledare gör förväntas prägla hela organisationen och ge ringar på vattnet. 
Kpedias syn på ledarskap har tre grundstenar:
1. Ledarskap börjar och slutar alltid med självkännedom och förmåga att leda sig själv.
2. ​Ledarskap är alltid uttryckt i relation och interaktion människor emellan. 
3. Ledarskap har alltid ett syfte, ett mål att nå, och ledarskap är bara ett av redskapen.

Det råder inga motsatsförhållanden mellan chefskap och ledarskap. Rätt förvaltad chefsbefattning, i kombination med utvecklade ledaregenskaper, är en nyckel till framgång.

Människosyn
Det går att lära ”gamla hundar att sitta” och förändring är utvecklingens moder. Däremot kan vägen och metoderna variera. Dynamisk och progressiv människosyn innebär kortfattat att ingen människa är statisk, vi förändras ständigt och generellt är förändringen till det bättre.
Variation, mångfald och komplement är mer framgångsrikt än enfald, och det lönar sig att vara vänlig och generös.

Under skalet…

Kunskap
Kunskap konstrueras i kombinationen av tankar och handling, teori och praktik, och är aldrig konstant. Skälet är vår mentala och helt fundamentala nyfikenhet och automatiserade funktion att reflektera över våra handlingar. Det sker för att vi är tänkande människor som bygger kunskap av erfarenhet. Som ledarskap har vi till uppgift att driva och medvetet styra kunskapandet och så förvalta det humana kapital vi har att leda, liksom det som blivit oss tilldelade i oss själva.

Styrkebaserad utveckling
Styrkebaserad utveckling är utvecklingen som utgår från styrkor. Vi är olika som individer, olika talanger, erfarenheter och har dessutom helt olika krav på oss när det gäller vad vi ska prestera. Om vi har begåvats med lätthet att tillägna oss vissa färdigheter, vore det slöseri med möjligheter och resurser att inte förvalta och utveckla dem. Det låter självklart, men verkligheten är att många har svårt att ens sätta ord på sina starka egenskaper, än mindre utveckla dem. Här arbetar Kpedia metodiskt på vetenskaplig grund.

Värdebaserad utveckling
I organiserad verksamhet råder alltid en styrningshierarki, dvs. i vilken rangordning olika faktorer ger utslag i beslutsprocesser. Om vinstintresse dominerar hierarkin går det att sälja vad som helst, hur som helst. Värnar man i stället trovärdigheten för sitt varumärke på en specifik marknad måste en mängd hänsyn tas till det. Faktorer som personalomsorg, meningsfullhet och glädje i arbete kan fälla avgörandet, eller trumfas av handlings- och marknadsplaner. 

Under skalet…

Positiv psykologi
De vetenskapliga studier kring välbefinnande för individer och samhällen, hur vi kan må bra, uppleva positiva känslor och återhämta oss från stress, bygger på tron att människor vill leva meningsfulla liv, att utveckla vad som är bäst. Bland de mest framstående forskarna på området kan nämnas Martin Seligman, Barbara Fredrickson och Mihaly Csikszentmihalyi. 
Grovt förenklat kan forskningen sammanfattas i att beteenden i hög grad styrs av hur vi mår mentalt, hur vi tänker och med vilken attityd vi går in i uppdrag, samt att vi själva kan förändra och utveckla vårt tänkande i önskad riktning.

Best practice
Kpedia söker upprätthålla och arbeta efter en balans mellan att vara:
– Pragmatisk, dvs. söka fungerande möjligheter och lösningar, vara förändringsbenägen, öppen och fördomsfri. Det innebär bland annat att kontinuerligt hålla sig uppdaterad på aktuell debatt och forskning, erfarenhetsutbyte nationellt och globalt.
– Stabil, trovärdig och okänslig för trender. Det innebär bland annat att grundläggande värden och mål inte är förhandlingsbara. Kunder och samarbetspartners ska alltid kunna förlita sig på Kpedia.

Kognitivt beteendeperspektiv
Kognition kopplas samman med perception, emotion och volition, dvs. vårt tänkande växelverkar med våra sinnesintryck, känslor och vår vilja. Detta kommer till uttryck i beteenden;
•      Medvetna, planerade handlingar
•      Vanor, beteendemönster 
•      Reflexer, impulser

Ett kognitivt beteendeperspektiv anger att fokus ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Nyckelord är reflektion och medvetandegörande. Bristande självinsikt och skev självbild försvårar, för att inte säga omöjliggör, en medveten och hållbar ledarskapsutveckling, eftersom all utveckling kräver förändrat beteende. Med en sannare självbild och analys av egna beteendemönster finns goda förutsättningar, och ofta en stark drivkraft till utveckling och förändring.

Summering
Med denna korta sammanställning kan det uppfattas som om programmet psykologiserar som mynnar ut i terapi. Så är inte fallet. Programmet fokuserar ledarskapets förutsättningar, förändringspotential och på mål, allt med en tydlig ”hands on- karaktär”. 
Ovan givna redogörelse är den beprövade teoretiska idégrund Kpedias arbete vilar på.

Under skalet…

Litteraturtips

TitelFörfattareUtgivn.FörlagISBN-nummer
12 verktyg i KBT.Flink, Ida (2010)Natur & Kultur, Stockholm.(9789127121126)
Beslutspyramiden.Riabacke, Ari & Mona (2013)Riabacke & co, Stockholm.(9789198227802)
De 7 goda vanorna.Covey, Stewen. R.(2015)Lava förlag, Stockholm.(9789187769399)
Developing the Leader Within You.Maxwell, John C. (2005)Thomas Nelson publishers, Nashville(9780785281122)
Flow den optimala upplevelsens psykologi.Csíkszentmihályi, Mihaly(2006)Natur & Kultur, Stockholm.(9789127112827)
Good to Great.Collins, Jim (2002)Random house, New York.(9780712676090)
Hjärnbalans.Gospic, Katarina(2018)Brombergs, Stockholm.(9789178090075)
Hjärnstark.Hansen, Anders(2016)Fitnessförlaget, Solna.(9769173631099)
Humanistiskt ledarskapSteinberg, John(2002)Svenska förlaget. Stockholm(9789147108510)
Integrerad organisationslära.Bruzelius, Lars H. (2011)Studentlitteratur, Lund.(9789144071091)
Introduktion till NLP:
konsten att förstå och påverka människor.
O´Connor, Joseph (2008)Brain books/ N & K, Stockholm.(9789185327560)
Konsten att göra målLjung A, Hagberg B
& Danielsson L
(2004)Prog AB, Stockholm(9163159767)
Learned Optimism.Seligman, Martin E.(2006)Vintage books, New York.(9781400078394)
Livet måste ha en mening.Frankl, Viktor(2006)Natur & Kultur, Stockholm.(9789127112599)
Lyckans verktyg.Lyubomirsky, Sonja(2007)Natur & Kultur, Stockholm.(9789127419230)
Lyckligare: den största belöningen i ditt liv.Ben-Shahar, Tal (2008)McGraw-Hill, New York.(9780077123246)
Medarbetarsamtal.Frick, George & Norberg, Sofia(2012)Frick Publishing AB, Stockholm.(9789198489200)
Motiverande samtal:
att hjälpa människor till förändring.
Miller, William R
& Rollick, Stephen
(2013)Natur & Kultur, Stockholm.(9789127135390)
Neuroledarskap.Gospic, Katarina(2015)Natur & Kultur, Stockholm.(9789127142619)
Strengths based LeadershipRath T & Conchie B(2008)Gallup press, New York(9781595620255)
Styrkebaserat arbeteWallin, Lotta(2013)In focus & wb, Stockholm.(9789163737626)
The Science of Well-Being.Huppert, Felicia A. (2005)OUP, Oxford(9780198567523)
Tänka snabbt och långsamt.Kahneman, Daniel(2013)Volante, Stockholm.(9789175032429)
Vanans makt.Duhigg, Charles(2014)Natur & Kultur, Stockholm.(9789127135253)
Verklig lycka: en grundbok i positiv psykologi.Seligman, Martin E.(2007)Vintage books, New York.(9789172411395)
EffektfullElvnäs, Simon2017Volante, Stockholm(9789188123978)